Meslek ve Kariyer

AUTOCAD KURSU

 

 

 

Bu kurs programı en az ortaöğretim mezunu ve temel düzeyde bilgisayar eğitimi almış bireyler için hazırlanmıştır.

 

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu kurs programını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin;

 1. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite kurallarına uygun şekilde çalışabilmeleri,
 2. 3B Modelleme programı arayüz özelliklerini etkin kullanabilmeleri,
 3. 3B Modelleme programı ile dosya işlemlerini gerçekleştirebilmeleri,
 4. 3B Modelleme programı ile ilgili temel araçları etkin kullanabilmeleri,
 5. 3B Modelleme programındaki kalıp obje araçlarını etkin kullanabilmeleri,
 6. 3B Modelleme programındaki iki boyutlu çizim araçlarını etkin kullanabilmeleri,
 7. 3B Modelleme programı ile ileri üç boyutlu nesneleri modelleyebilmeleri,
 8. 3B Modelleme programı ile foto gerçekçi görsel oluşturma sürecini yönetebilmeleri,
 9. 3B Modelleme programındaki aydınlatma araçlarını etkin kullanabilmeleri,
 10. 3B Modelleme programındaki kaplama ve malzeme oluşturma tekniklerini etkin kullanabilmeleri,
 11. Yüksek kalite görsel işleme ayarlarını etkin kullanarak foto gerçekçi görsel

oluşturabilmeleri,

 1. Piksel tabanlı tasarım programının arayüz ve menü özelliklerini kavrayabilmeleri,
 2. Piksel tabanlı tasarım programındaki seçim araçlarını etkin kullanabilmeleri,
 3. Piksel    tabanlı    tasarım    programındaki    temel    boyama    ve    rötuş    araçlarını    etkin

 

kullanabilmeleri,

 1. Piksel tabanlı tasarım programında katmanlı çalışma yöntemini uygulayabilmeleri,
 2. Piksel tabanlı tasarım programındaki temel fotoğraf düzenleme araçlarını etkin kullanabilmeleri,
 3. Piksel tabanlı tasarım programında görsel işleme elementleriyle post prodüksiyon

işlemlerini gerçekleştirerek görsel çekiciliği arttırabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

 

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Bu kurs programı endüstriyel ürün tasarımı ve mimarlık alanlarında ihtiyaç duyulan bilgisayar destekli tasarım/sunum yapma becerisi kazanmış ve tasarım teknolojilerindeki yenilikleri takip eden nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 2. Program içeriğinde yer alan konular programın amaçlarına uygun şekilde sektördeki gelişmeler, sektörün ihtiyaçları, üniversitelerde sunulan görselleştirme eğitimleri incelenerek ve alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda belirlenmiş, anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca içerik düzenlemesinde hedeflere uygunluk, yararlılık, aşamalılık, bilimsellik ve güncellik gibi ilkeler göz önünde bulundurulmuştur.
 3. Kurs programının başında kurs merkezi tarafından seviye tespit sınavı yapılabilir. Bu sınav sonucuna göre seviyesi belirlenen kursiyer, programın toplam süresinin ¼’ünden (30 ders saati) az olmamak koşuluyla eğitime devam etmek durumundadır.
 4. Program içeriğinde yer alan ve teorik eğitim gerektiren konuların işlenişinde anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası; uygulamalı eğitim gerektiren konuların işlenişinde ise gösteri, benzetim, gösterip-yaptırma, bireysel çalışma, grup çalışması gibi farklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.
 5. Öğretme-öğrenme süreci bireysel çalışma veya grup çalışması gerektiren ödevlerle desteklenecektir. Bu ödevlerin genel amacı programda belirtilen bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra kursiyerlere ekip çalışması bilinci ve bireysel çalışma becerisi kazandırmaktır. Bireysel öğrenme ihtiyaçları dikkate alınarak verilecek ödevler veya yapılacak ek çalışmalar ile kursiyerlerin eksik ya da yanlış öğrenmeleri tespit edilecek ve gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Ayrıca konuların işlenişinde basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta gibi öğrenme ilkeleri dikkate alınacaktır.
 6. Program süresince gerekli görülen durumlarda bilişim teknolojileri, mühendislik ve

AUTOCAD KURSLARI İZMİR

İZMİR AUTOCAD KURSU

mimarlık alanlarında uzman kişiler sınıfa davet edilerek onların deneyimlerinden, etüt, seminer, laboratuvar gibi çalışmalarından ve düşüncelerinden yararlanılabilir.

 1. Program süresince iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ortam, malzeme, araç gereç ve cihazlardan kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin giderilmesine ilişkin önlemler eğitici ve eğitimi veren kurum tarafından alınacaktır.
 2. Teorik ve uygulamalı eğitimler bir arada ve her kursiyere bir bilgisayar sağlanacak şekilde bilgisayar laboratuvarında yapılacaktır. Bilgisayarların kurs programında kullanılacak programların gerektirdiği RAM/hard disk/monitör/işlemci özelliklerine sahip olması gerekmektedir.
 3. Programın uygulanmasında paket yazılımın güncel sürümü kullanılacaktır.

 

 1. Kursiyerlerin öğrenmelerinin kalıcı olmasını sağlamak ve öğretme-öğrenme sürecini zenginleştirmek amacıyla konuların işlenişinde eğiticinin hazırladığı ders notları ve konuya ilişkin video, sunu vb. görsel ve işitsel materyaller kullanılacaktır. Bunun yanı sıra öğretim süresince beceri gelişimini sağlamak amacıyla kursiyerlerin seviyesine ve ihtiyacına uygun sayıda uygulama yapmaları sağlanacaktır.
 2. Eğitimler her sınıf ortamı için en fazla 15 (on beş) kişiden 1 (bir) eğitici sorumlu olacak biçimde düzenlenecektir.
 3. Kurs programı sonunda kursiyerlerin programın amaçlarına ulaşma düzeyleri, yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarla ölçülecek ve başarılı olan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı çerçevesinde Kurs Bitirme Belgesi düzenlenecektir.

AUTOCAD KURSLARI İZMİR

İZMİR AUTOCAD KURSU

EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ

 

Bu  kurs  programında  bilgisayar  mühendisliği, bilişim teknolojileri,       güzel sanatlar veya

mimarlık bölümlerinin birinden mezun olanlar eğitici olarak görev alabilir.

 

 

PROGRAMIN ÜNİTE / KONU, KAZANIM VE SÜRE DAĞILIMI

 

3B MODELLEME PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM KURSU PROGRAMI

 

ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

ÜNİTE/KONU

KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

SÜRE

 

 1. İSG, ÇEVRE KORUMA VE KALİTE KURALLARI
  1. Kişisel Güvenlik ve Güvenli

Çalışma Yöntemleri

 1. Riskleri Değerlendirme
 2. Acil Durum Planlarını Uygulama
 3. Çevre     Koruma              Standart    ve Yöntemleri
 4. Yürüttüğü İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Katkı Verme
 5. Süreçlerle İlgili Mevzuat

 

 1. Araç gereç ve ekipmanı talimatlara ve kuruluş prosedürlerine uygun

olarak kullanır.

 1. Çalışma ortamının tehlikelerden uzak tutulmasına katkı sağlar.
 2. Kuruluş faaliyetlerinden kaynaklanan ve iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumlara karşı ilgili mevzuat ve standartlara göre gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 3. Risk değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunur.
 4. Karşılaştığı risk etmenlerini veya karşılaşabileceği olası riskleri belirleyerek ilgili kişilere bildirir.
 5. Acil durumlarda çıkış veya kaçış planlarına uygun hareket eder.
 6. Çalışma ortamında meydana gelen iş kazası gibi acil durumlarda temel ilk yardım önlemlerinin alınmasını sağlar.
 7. Çalıştığı alanda ortaya çıkan çevresel atıkların ve dönüştürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

1 Saat

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi: 1 Saat

 

 

 

 

 1. Kuruluş kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

(enerji, sarf malzemeleri vb.)

 1. Çevre kalitesinin korunması ve iyileştirilmesine yönelik yapılan eğitimlere veya çalışmalara katkı sağlar.
 2. İşletmenin kalite ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin talimatlarını, yürüttüğü iş süreçlerinde uygular.
 3. İş süreçleri dâhilinde kalitenin geliştirilmesine yönelik görüş ve

önerilerini ekibine iletir.

 1. Sorumluluğundaki süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve

kuruluş prosedürlerine uygunluğunu kontrol eder.

 1. Sorumluluğundaki süreçlerle ilgili resmî kurum ve kuruluşların yayımladığı kanun, yönetmelik ve talimatları takip ederek gerekli güncellemeleri yapar.
 2. Çalışanları mevzuat/prosedür değişimleri hakkında bilgilendirir.

 

 

 1. 3B MODELLEME PROGRAMI ARAYÜZÜ
  1. Araç Çubukları
  2. Menü Özellikleri

 

 1. 3B Modelleme programının araç çubuklarını etkin kullanır.
 2. 3B Modelleme programının menü özelliklerini tanır.
 3. 3B Modelleme programının temel komutlarına ilişkin kısa yolları etkin kullanır.

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

 

 

 

 1. Temel Komutların Kısa Yolları
 2. Navigasyon (Yönlendirme)

Araçları

 

4. 3B Modelleme programının

uygun şekilde kullanır.

 

yönlendirme

 

araçlarını

 

amacına

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi: 5 Saat

 

 1. 3B MODELLEME PROGRAMI

DOSYA İŞLEMLERİ

 1. Yeni Modelleme Ayarları ve

Seçenekler

 1. Dosyalama ve Saklama Seçenekleri

 

 1. Çalıştığı dosyanın yeni modelleme ayarlarını yapar.
 2. 3B Modelleme programında dosyalama seçeneklerini kullanır.

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

3. 3B Modelleme programında saklama seçeneklerini kullanır.

 

 

Uygulamalı Eğitim

 

Süresi:

 

2    Saat

 

Ç. 3B MODELLEME PROGRAMI

İLE İLGİLİ TEMEL ARAÇLAR

 1. Aktif Kullanıcı Ekranı Özellikleri
 2. Nesne Seçim Teknikleri ve

Ayarları

 1. Kopyalama İşlemleri

 

 1. 3B Modelleme programında aktif kullanıcı ekranı özelliklerini açıklar.
 2. 3B Modelleme programında nesne seçimi tekniklerini ve ayarlarını kullanır.
 3. 3B Modelleme programında, oluşturduğu modeli kopyalar.
 4. 3B    Modelleme    programında    ızgara        sistemini        ve                    yakalama

araçlarını kullanır.

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

 

 

 1. Izgara Sistemi ve Yakalama

Araçları

 1. Hizalama İşlemleri
 2. Aynalama (simetrileme) İşlemleri
 1. 3B   Modelleme    programında,        oluşturduğu   nesneleri

hizalar.

 1. 3B Modelleme programında simetrileme işlemini yapar.

birbirine

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

 

15 Saat

 

 1. ÜÇ BOYUTLU KALIP OBJE ARAÇLARI
  1. 3B Modelleme Programında Kalıp Obje ve Hazır Nesneler Oluşturma
  2. Hazır 3B Modellerini İçe

Aktarma

 

 1. 3B Modelleme programında kalıp obje ve hazır nesneler oluşturur.

(Oluşturduğu nesnelerin ayarlarını düzenlemesi beklenir.)

 1. Kalıp objeleri kullandığı programa aktararak düzenler.

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

6    Saat

 

 1. İKİ BOYUTLU ÇİZİM

ARAÇLARI

 1. Geometrik Şekil Düzenleme
 2. Yazı ve İleri Yazı Araçları
 3. Kesit Alma Aracı

 

1. İki boyutlu çizgi araçları ile geometrik şekilleri düzenler.

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

2. Yazı yazma araçları ile yazı özelliklerini düzenler.

 

3. 3B Modelleme programında kesit alma aracını kullanır.

 

AUTOCAD KURSLARI İZMİR

İZMİR AUTOCAD KURSU

Uygulamalı Eğitim

 

Süresi:

 

15 Saat

 

 

 

 1. İLERİ ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ MODELLEME
  1. Nesneleri Birleştirme
  2. Birleşik Nesne Komutlarıyla Kesişim Alma
  3. Nesneleri Birbirinden Çıkartarak

Delme

 1. İleri Modelleme İşlemleri

 

 1. Nesne birleştirme komutu ile bağımsız geometrik şekilleri birleştirir.
 2. Birleşik nesne alt komutları ile kesişim alma işlemini yapar.
 3. Birleşik nesne alt komutları ile nesneleri birbirinden çıkartarak delme işlemini yapar.
 4. Katı modelleme (edit poly) işlemini yapar.

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi: 22 Saat

 

G. GÖRSELLEŞTİRME EKLENTİSİ

 1. Foto Gerçekçi Görsel

Oluşturma Süreci

 1. Foto Gerçekçi Görsel Oluşturma Sürecinde Kullanılan Eklentiler Arasındaki Farklar
 2. Görselleştirme Eklentisinin

Kurulumu

 

 1. Foto gerçekçi görsel oluşturma sürecini açıklar.
 2. Foto  gerçekçi  görsel  oluşturma  sürecinde  kullanılan eklentileri

ayırt eder.

(Kursiyerin piyasada kullanılan eklentilerin güçlü ve zayıf yönleri ile bunların arasındaki farkları ayırt etmesi beklenir.)

 1. Görselleştirme eklentisinin kurulumunu yapar.
 2. Görselleştirme eklentisini 3B Modelleme programı ile ilişkilendirir.
 3. Görselleştirme eklentisinin menü özelliklerini açıklar.
 4. Oluşturduğu 3B modelleme üzerine resim işleyebilmek için test

ayarlarını yapar.

 

 

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

1 Saat

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi: 6 Saat

 

 

 

 1. Görselleştirme Eklentisini 3B Modelleme Programıyla İlişkilendirme
 2. Görselleştirme Eklentisi Menü

Özellikleri

 1. Görsel İşleme Test Ayarları

 

 

 

H. AYDINLATMA ARAÇLARI

 1. Gün Işığı Ayarları

 

 1. Görselleştirme eklentisindeki güneş ışığı komutu ile tasarımına doğal aydınlatma yapar.
 2. Görselleştirme eklentisindeki spot ışık komutu ile tasarımına aydınlatma yapar.
 3. Görselleştirme eklentisi ile tasarımının ışık ayarlarını yapar.

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

2. Spot Işık Ayarları

 

3. Işık Ayarları

 

 

Uygulamalı Eğitim

 

Süresi:

 

10 Saat

 

 1. KAPLAMA VE MALZEME

OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

 1. Hazır Malzemeleri Kullanma
 2. Yeni Malzeme Üretimi
 3. Kaplama Ayarları

 

 1. Malzeme    düzenleyicisi    ile                   dış                   kaynak             olarak malzemeleri düzenler.
 2. Malzeme düzenleyicisi ile yeni malzeme üretir.
 3. Görselleştirme eklentisi ile ürettiği malzemeyi kaplar.

 

alınabilen

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

 

AUTOCAD KURSLARI İZMİR

İZMİR AUTOCAD KURSU

  

 

AUTOCAD PROGRAMIYLA TEKNİK ÇİZİM VE 3D STUDIO MAX PROGRAMIYLA ÇİZİM İZMİR AUTOCAD KURSLARI,AUTOCAD KURSU İZMİR

AUTOCAD PROGRAMIYLA TEKNİK ÇİZİM VE 3D STUDIO MAX PROGRAMIYLA ÇİZİM İZMİR AUTOCAD KURSLARI,AUTOCAD KURSU İZMİR

AUTOCAD PROGRAMIYLA TEKNİK ÇİZİM VE 3D STUDIO MAX PROGRAMIYLA ÇİZİM İZMİR AUTOCAD KURSLARI,AUTOCAD KURSU İZMİR

 

4. İleri Malzeme Üretimi

 

4. İleri malzeme tekniği ile gerçekçi malzeme üretir.

(Yansıma, yansıma pürüzleme, kırılma, kırılma pürüzleme, kabartma, saydamlaştırma, kanallarına uygun resim ataması yaparak karışım malzemelerini kullanması beklenir.)

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi: 10 Saat

 

İ. YÜKSEK KALİTE GÖRSEL İŞLEME AYARLARI

 1. Kamera Oluşturma
 2. Yüksek Kalite Resim İşleme Ayarları
 3. Görsel Kaydetme

 

 1. Görselleştirme eklentisi ile kamera ayarlarını yapar.

(Eklenti     olmaksızın     3B    Modelleme                 programında         varsayılan kameralar da tercih edilebilir.)

 1. Görselleştirme    eklentisi    ile    yüksek                           kalitede     resim                           işleme ayarlarını yapar.
 2. Görselleştirme eklentisi ile işlenen görseli resim formatında

kaydeder.

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

 

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

 

5 Saat

 

5

 

J. PİKSEL TABANLI TASARIM

 1. Piksel Tabanlı Tasarım Programının Kullanım Alanları
 2. Arayüz
  1. Menü özellikleri
  2. Araç çubukları

 

 1. Piksel tabanlı tasarım programının kullanım alanlarını açıklar.
 2. Piksel tabanlı tasarım programının arayüz menü özelliklerini

tanır.

 1. Piksel tabanlı tasarım programının arayüz araç çubuklarını tanır.

Teorik Eğitim Süresi:

2 Saat

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

_

 

AUTOCAD PROGRAMIYLA TEKNİK ÇİZİM VE 3D STUDIO MAX PROGRAMIYLA ÇİZİM İZMİR AUTOCAD KURSLARI,AUTOCAD KURSU İZMİR

 

 

 

 

K. PİKSELTABANLI PROGRAMDA SEÇİM ARAÇLARI

 1. Temel Seçim Araçları
 2. Renk Piksellerine Göre Seçim

Araçları

 

 1. Piksel tabanlı tasarım programında seçim  yapar.  (Diktörtgensel, dairesel, eliptik ve kement aracını kullanarak seçim yapması beklenir.)
 2. Piksel tabanlı tasarım programında renk piksellerine göre seçim yapar.

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

 

5    Saat

 

L. PİKSELTABANLI PROGRAMDA TEMEL BOYAMA VE RÖTUŞ ARAÇLARI

 1. Fırça Araçları
 2. Rötuş Araçları

 

 1. Piksel tabanlı tasarım programında fırça araçlarını kullanır.
 2. Piksel    tabanlı    tasarım             programında         rötuş             araçlarıyla             doku kopyalama ve görseli iyileştirme işlemlerini yapar.

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

 

3  Saat

 

 1. PİKSELTABANLI PROGRAMDA

KATMANLAR

 1. Katman Yapısı
 2. Temel Katman İşlemleri

 

 1. Piksel tabanlı tasarım programında katmanlı çalışma mantığını açıklar.
 2. Piksel tabanlı tasarım programında temel katman işlemlerini

gerçekleştirir.

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

 

_

 

AUTOCAD PROGRAMIYLA TEKNİK ÇİZİM VE 3D STUDIO MAX PROGRAMIYLA ÇİZİM İZMİR AUTOCAD KURSLARI,AUTOCAD KURSU İZMİR

 

 

3. Katman Stilleri ve Kaynaştırma Modları

(Katman oluşturma, sıralama, gruplama, seçme ve silme işlemleri)

3. Piksel tabanlı tasarım programında tasarımının görsel çekiciliğini artırır.

(Katman    sitillerini     ve    kaynaştırma                  modlarını   kullanması beklenir.)

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

 

3    Saat

 

 1. PİKSELTABANLI PROGRAMDA TEMEL FOTOĞRAF DÜZENLEME ARAÇLARI
  1. Renk Tonu Araçları
  2. Aydınlatma Araçları

 

 1. Piksel tabanlı tasarım programında görselin renk tonunu ve doygunluğunu ayarlar.
 2. Aydınlatma ve zıtlık değerleriyle görselin ışığını ayarlar.

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

 

3 Saat

 

O. PİKSELTABANLI PROGRAMDA POST PRODÜKSİYON

 1. Görsel İşleme Elementleri
 2. Kaynaştırma
 3. Pozlama
 4. Filtre Kullanma

 

 1. Görselleştirme eklentisi ile elde edilen elementleri kullanarak görseli düzenler.
 2. Öne çıkarmak istediği elemente kaynaştırma stilleri ile vurgu yapar.
 3. Çalıştığı görselin çekiciliğini tonlama ve ışıklandırma araçları ile

arttırır.

 1. Görsel üzerinde yumuşatma ve keskinleştirme filtrelerini kullanır.

 

 

Teorik Eğitim Süresi:

_

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi: 5 Saat

TOPLAM KURS SÜRESİ (Saat) :

AUTOCAD KURSLARI İZMİR

İZMİR AUTOCAD KURSU

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

Kurs programının sonunda Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı çerçevesinde teorik sınav ve uygulamalı sınav yapılır. Yapılacak teorik sınavda 100 puan üzerinden 50 ve üzeri alan kursiyerler başarılı sayılarak uygulamalı sınava girmeye hak kazanır. Uygulamalı sınavdan da 100 puan üzerinden 50 ve üzeri alan kursiyerler başarılı sayılır.

 

BELGELENDİRME

 

Kurs programının sonunda Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar bölümünde belirtilen ölçütlere göre başarılı olan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı çerçevesinde Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

AUTOCAD PROGRAMIYLA TEKNİK ÇİZİM VE 3D STUDIO MAX PROGRAMIYLA ÇİZİM İZMİR AUTOCAD KURSLARI,AUTOCAD KURSU İZMİR

AUTOCAD PROGRAMIYLA TEKNİK ÇİZİM VE 3D STUDIO MAX PROGRAMIYLA ÇİZİM İZMİR AUTOCAD KURSLARI,AUTOCAD KURSU İZMİR

PROGRAMIN UYGULAMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

 1. İlgili yazılımların son sürümleri (3B modelleme paket programı)
 2. Kursiyer sayısı kadar bilgisayar
 3. Projeksiyon, TV, tepegöz veya aynı işleve sahip araçlar
 4. Yazı tahtası ya da akıllı tahta
 5. Eğitici tarafından hazırlanmış ders notları veya kitapçık
 6. Eğiticinin kullandığı slaytlar

AUTOCAD KURSLARI İZMİR

İZMİR AUTOCAD KURSU

AUTOCAD PROGRAMIYLA TEKNİK ÇİZİM VE 3D STUDIO MAX PROGRAMIYLA ÇİZİM İZMİR AUTOCAD KURSLARI,AUTOCAD KURSU İZMİR

AUTOCAD PROGRAMIYLA TEKNİK ÇİZİM VE 3D STUDIO MAX PROGRAMIYLA ÇİZİM İZMİR AUTOCAD KURSLARI,AUTOCAD KURSU İZMİR

AUTOCAD PROGRAMIYLA TEKNİK ÇİZİM VE 3D STUDIO MAX PROGRAMIYLA ÇİZİM İZMİR AUTOCAD KURSLARI,AUTOCAD KURSU İZMİR

AUTOCAD PROGRAMIYLA TEKNİK ÇİZİM VE 3D STUDIO MAX PROGRAMIYLA ÇİZİM İZMİR AUTOCAD KURSLARI,AUTOCAD KURSU İZMİR