Meslek ve Kariyer

Bilgisayarlı Muhasebe Soruları

Bilgisayar uygulamalı muhasebe kursu deneme sınavı soruları.

 1. Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimseye ne ad verilir?
  a) esnaf        b) işletmeci       c) yönetici        d) tacir       e) patron
   
 2. İşletmede yapılan günlük işlemler sıra nosu, tarihi, borç-alacak tarafı açıklama esasına göre hangi deftere kaydedilir?
  a) envanter defteri     b) yevmiye defteri     c) kasa defteri     d) defter-i kebir    e) işletme defteri
   
 3. Aşağıdakilerden hangisi kapalı fatura olarak  kabul edilir?
  a) Bedeli cari hesaba işlenen fatura
  b) Bedeli karşılığı çek tahsil edilen fatura
  c) Bedeli nakit tahsil edilen fatura
  d) Bedeli kredi kartı ile tahsil edilen fatura
  e) Bedeli için senet düzenlenen fatura
   
 4. Aşağıdakilerden hangisinde şirket güç ve itibarını sermayesinden alır?
  a) Limited şirket      b) komandit şirket      c) adi şirket       d) kooperatif     e) kollektif şirket
   
 5. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin kapsamına girmez?
  a) Fizibilite çalışmaları yapmak
  b) Ürün birim maliyetini saptamak
  c) Ürünün Pazar payını değerlendirmek
  d) Maliyet kontrolünü sağlamak
  e) Yönetimin alacağı kararlara ışık tutmak
   
 6. Muhasebede bir gelir ancak gerçekleştikten sonra kaydedilir. Giderler için ise önceden karşılık ayrılması muhasebenin hangi temel kavramı gereğidir?
  a) önemlilik     b) özün önceliği     c) tutarlılık      d) sosyal sorumluluk    e) ihtiyatlılık
   
 7. Satılmak istenen malın alıcı firmaya numune olarak gönderilmesi durumunda düzenlenen belgeye ne ad verilir?
  a) Sevk irsaliyesi    b) proforma fatura    c) konsinye irsaliye   d) taşıma irsaliyesi    e) ambar tesellüm fişi
   
 8. Vergi mükellefi olmayan kişilere yaptırılan iş ya da alınan ürüne karşılık düzenlenen ticari belgeye ne ad verilir?
  a) müstahsil makbuz    b) gider pusulası    c) serbest meslek makbuzu  d) taşıma irsaliyesi   e) iade fatura
   
 9. Aşağıdakilerden hangisi çekte olması gereken zorunlu bilgilerden biri değildir?
  a) lehdarın imzası    b) keşide yeri    c) ödenecek tutar  d) banka ismi    e) hesap nosu
   
 10. Müşteriye servis yapılan işyerlerinde yapılan hizmete karşılık personele ödenen ücret aşağıdakilerden hangisidir?
  a) zaman ücreti   b) götürü usulü    c) komisyon ücret  d) parçabaşı ücret    e) yüzde usulü
 11. Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işler için yapılan sözleşmelere ne isim verilir?
  a) belirsiz süreli   b) süreksiz iş sözleşmesi   c) belirli süreli iş sözleşmesi   d) kısmi süreli iş szöleşmesi   e) tam süreli iş sözleşmesi
   
 12. Bir işçinin işyerinde çalışma süresi 4 yıl ise yıllık izin süresi kaç gün olur?
  a) 20 gün               b) 21 gün              c) 26 gün                d) 14 gün                 e) 15 gün
   
 13. Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş akdini derhal fesih sebeplerinden olamaz?
  a) İşçinin tutuklanması
  b) Kronik hastalığa yakalanması
  c) İşyerinde 1 haftayı aşan sürede işlerin durması
  d) Ahlak kurallarına aykırı davranış
  e) İyi niyetin suistimali
   
 14. Aşağıdakilerden hangisi işveren bakımından derhal fesih sebebi değildir?
  a) İşçinin işyerinde hırsızlık yapması
  b) İşçinin performansının yetersiz olması
  c) İşçinin ahlak kurallarına aykırı davranması
  d) 3 gün izin almadan ve mazeretsiz işe gelmemesi
  e) 10 günden fazla tutuklu kalması
   
 15. Bir işyerinde 2 yıl çalışan işçinin iş akdini feshetmek için ihbar süresi kaç gündür?
  a) 56 gün            b) 14 gün                c) 26 gün              d) 42 gün                   e) 28 gün
   
 16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Hafta içi çalışma normal ücretin 1.5 katıdır.
  b) Genel tatil günlerinde normal ücretin 1 kat fazlası hesaplanır.
  c) Fazla çalışma yılda 270 saati geçemez.
  d) Fazla çalışılacak günlerin toplamı yılda 60 günü geçemez.
  e) Fazla çalışma günde 3 saati aşamaz.
   
 17. Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilme koşulları aşağıdakilerden hangisi değildir.?
  a) 50 işçiden fazla sayıda çalışanın olduğu bir işyerinde 6 ayı doldurmak
  b) İşyerinin kapanması veya iflası
  c) Bayan işçinin evlenmesi
  d) Kendi isteğiyle işten ayrılması
  e) Erkek işçinin askere gitmek için işten ayrılması
   
 18. Aşağıdakilerden hangisi  bir işçinin işsizlik sigortası ödeneğinden faydalanabilmesi için gerekli bir koşul değildir?
  a) İstifa etmemiş olmak
  b) Ayrıldığı işyerinden çalışma belgesi almış olmak
  c) 4857 sayılı işkanununa aykırı davranmamış olmak
  d) Son 4 ayı  dolu dolu işsizlik primi ödemiş olmak
  e) Son 3 yıl içinde toplam 1080 gün prim ödemiş olmak
   
 19. Brüt maaşı 900 tl olan işçinin işsizlik primi kesintisi ne kadar olur?
  a) 18                b)  90                c)  9                d)  180              e)  3
   
 20. Aşağıdakilerden hangisi bilançonun pasifinde yer alan hesaplardan değildir?
  a) 400 banka kredileri hesabı   b)  257 birikmiş amortisman hesabı    c)320 satıcılar hesabı   d)  360 ödenecek vergi ve fonlar hesabı   e)321 borç senetleri hesabı
   
 21. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesabıdır?
  a) 600 yurtiçi satışlar hesabı
  b) 770 genel yönetim giderleri hs.
  c) 391 hesaplanan kdv hs.
  d) 120 alıcılar hs.
  e) 320 satıcılar hs
   
 22. Mal alış toplamı kdv dahil 216 tl ise mal alış tutarı ne kadardır? (kdv :%8)
  a) 208 tl           b)  108 tl         c)  200 tl         d)  233.28 tl       e) 183.05 tl
   
 23. X işletmesi kdv dahil (%18) 23600 tl ye mal aldı. Karşılığında kdv yi nakit  ödedi.  Kalan tutarın yarısı         kadar çek ciro etti, diğer yarısı için senet keşide etti. Bu işleme ait yevmiye kaydı için aşağıdakilerden hangisi   doğru değildir?
  a) 191 indirilecek kdv hesabı borçlanır
  b) 101 alınan çekler hesabı alacaklanır
  c) 321 borç senetleri hesabı alacak çalışır
  d) 100 kasa hesabı borçlanır
  e) 153 ticari mallar hs. Borçlanır
   
 24. Müşterimizden borcuna karşılık 2500 TL'lik çek, 1500 TL'lik senet tahsil ettik. Bu duruma göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) alınan çekler hs. alacaklı           b) alıcılar hs. alacaklı     c) satıcılar hs. alacaklı   d)  borç senetleri borçlu    e) alıcılar hs. Borçlu
   
 25. Aldığımız  malı geri iade ettik. Karşılığını nakit tahsil ettiğimizde hangi hesap borçlu çalışır?
  a) 610 satıştan iadeler      b) 100 kasa hs.     c) 153 ticari mallar hs.      d) 191 indirilecek kdv     e) 391 hesaplanan kdv
   
 26. Sattığımız malı geri iade aldık ve bedeli cari hesaptan düşüldü. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) 610 satıştan iadeler hs. alacaklı     b) 120 alıcılar hs. borçlu      c) 391 hesaplanan kdv hs. alacaklı    d) 153 tic. Mallar hs. Alacaklı              e) 191 indirilecek kdv
   
 27. ________________________     ,   _____________________________
  102 BANKA HS.         1100_
  110 HİSSE SENETLERİ HS.                1000_
  655 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI   100_
  __________________________  ,  _______________________________
  Yukarıdaki yevmiye kaydına göre hangi işlem gerçekleşmiş olabilir?
  a) 10 TL den 100 adet hisse senedi alınmış.
  b) 1 tane hisse senedinden 1 TL kar edilmiş
  c) 11 TLden 100 adet hisse senedi satılmış
  d) 10 TLden 100 adet fon satılmış
  e) 11 TLden alınan hisse senedi 10 TLden satılmıştır
   
 28. 25.10.2007 tarihinde işe giren işçinin çıkış tarihi 23.09.2009 dur.İşçinin kıdem gün sayısını bulunuz.
  a) 683 gün      b)   653 gün       c)  762 gün        d)  688 gün          e) 658 gün
   
 29. 29- Avukatlık ücreti bankadan ödenmiştir.  7-B seçeneğine göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
  a) 770 genel yönetim gideri hesabı
  b) 191 indirilecek kdv hesabı
  c) 360 ödenecek vergi ve fon hesabı
  d) 102 bankalar hesabı
  e) 794 çeşitli giderler
   
 30. Brüt ücreti 1000 TL olan işçinin hafta içi toplam mesaisi 18 saat, hafta sonu mesaisi toplam 6 saattir. İşçinin  toplam brüt ücretini bulunuz.
  a)  1.119TL          b)1.173TL        c) 1.120TL        d) 1.211TL             e) 1.320TL
   
 31. Brüt ücreti 1500 TL olan işçinin  işverene maliyetini bulunuz. Tehlike sınıfı: 2
  a) 1.170 TL         b) 1.830 TL      c) 1.793 TL       d) 2.160 TL           e) 1.380TL
   
 32. Brüt ücreti 1200 TL olan işçinin  net ücretini bulunuz.240
  a) 840 TL              b) 1.464 TL      c) 860 TL         d) 760 TL              e) 940 TL
   
 33. Şirketimize 10000 TLye alınan demirbaşın kullanım ömrü 4 yıldır. Normal amortisman yöntemine göre ilk yılda ayrılacak amortisman tutarını bulunuz.
  a) 2.000 TL            b) 5.000TL       c)7.500 TL       d)2.500TL             e) 4.000TL
   
 34. Kullanım ömrü 5 yıl olan makinenin alış fiyatı 20000 TL dir. Azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrıldığına göre 2. Yılda ayrılan amortisman tutarı ne olur?
  a) 8.000TL             b)4.800 TL      c)3.200 TL       d) 2.880 TL             e) 7.200 TL
   
 35. Ay sonunda önceki aydan devreden KDV 1000 TL, bu aya ait  indirilecek kdv 2500 TL , hesaplanan KDV ise 3000 TL olduğuna göre bu aya ait KDV mahsup kaydı için hangisi doğrudur?
  a) 500 TL  ödenecek vergi     b) 500 TL devreden KDV      c) 1500 TL devreden KDV      d) 3000 TL ödenecek vergi             e) 1000TL devreden KDV oluşur
   
 36. Dönem başı mal mevcudu : 12.000 TL    Dönem sonu mal mevcudu : 2.000 TL  Dönem içi alışlar toplamı : 20.000 TL olduğuna göre satılan malın maliyetini bulunuz.
  a) 14.000TL              b) 22.000TL            c) 18.000TL               d) 28.000TL             e) 30.000TL
   
 37. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesabı değildir?
  a) genel yönetim gideri hesabı    b) kısa vadeli borçlanma giderleri    c)ar-ge giderleri hs.     d) ödenecek vergi ve fon hesabı     e) pazarlama satış dağıtım giderleri hs.
   
 38. Yıllık satışlar toplamı 120.000tl,  satışların maliyeti 90.000tl, diğer gelirler 20.000tl, faaliyet giderleri toplamı 26.000tl, kısa vadeli borçlanma giderleri 4.000tl olan işletmenin dönem net karı veya zararı kaç lira olur?a)  20.000tl kar                       b) 10.000tl zarar          c) 5.000tl kar        d) 40.000tl kar                      e) 54.000tl kar
   
 39. İşletmenin aylık indirilecek KDV toplamı 8.500TL, hesaplanan KDV si 6.000TL, önceki dönemden devreden KDV si  3.500 TL olduğuna göre bu ayki KDV mahsup kaydını tamamlayan hesap hangisidir?
  a)190 devreden KDV 12.000TL    b)  360 ödenecek vergi 6.000TL   c) 360 ödenecek vergi 1.000TL d)  190 devreden KDV 6.000 TL     e) 360 ödenecek vergi 3.500 TL
   
 40. Brüt 1.000TL+KDV muhasebeci ücretinin net tutarını bulunuz.
  a)  1180TL           b)  820TL          c) 1380TL          d) 980TL             e) 1200TL
   
 41. Net 1.200TL kira bedeli gerçek kişiye ödenmiştir. Brüt tutarı bulunuz.
  a) 1.380TL           b) 1.500TL       c) 1.580TL         d) 1.400TL          e) 1.360TL
   
 42. İşletme X bankasından 100.000TL kredi kullanmış. Alınan kredi 10 aylık taksitler halinde %5 basit faizle geri ödenecektir. İlk aya ait ödenecek toplam taksit tutarını bulunuz.
  a) 10.000TL         b)   500TL        c) 5.000TL        d)  15.000TL       e) 10.500TL
   
 43. İşletme elektrik faturası ödemesini bankadan gerçekleştirmiştir.  İşletmenin gider hesaplarını 7B seçeneğine göre takip ettiğini varsayarsak gider kalemi olarak hangi hesabı kullanması gerekir?
  a) 770 Genel Yönetim Gid. Hs         b) 750 AR-GE Gid.  Hs         c ) 660 Kısa Vadeli Borçlanma Gid.Hs.      d)  793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Gid. Hs.      e) 794 Çeşitli Giderler Hs.
   
 44. Pazarlama personeline maaşına karşılık avans verilmiştir. Ay sonunda maaş ödemesi için yapılacak yevmiye kaydında hangi hesap yer almaz?
  a) 135 Personelden alacaklar hs.    b) 335 Personele borçlar hs    c) 196 Personel avansları hs.     d) 100 Kasa hs.                 e) 760 Pazarlama Satış Dağıtım Gid. hs.
   
 45. Şirket tahsildarına iş avansı verilmiştir. Seyahat sonrası tahsildar masraf faturalarını getirmiş, kalan tutarı ise kaybettiğini söylemiş ve bu tutar personelin hesabına kaydedilmiştir. Buna göre yapılacak yevmiye kaydında hangi hesap yer almaz?
  a) 770 Genel Yönetim Gid.Hs             b) 195 İş avansları hs.           c) 100 Kasa hs.     d)  191 İndirilecek KDV hs.       e) 135 Personelden Alacaklar Hs.
   
 46. Hangi şirket türünde sınırsız sorumlu ortak ve sınırlı sorumlu ortak bir arada bulunur?
  a) Komandit şirket               b) Limited şirket                   c) Kollektif şirket          d) Adi şirket           e) Anonim şirket
   
 47. Maaşı 2400 TL olan işçiden kesilen gelir vergisi tutarı ne kadardır?
  a) 360 TL                  b) 336 TL             c) 720 TL            d)306 TL             e) 640 TL
   
 48. Satışta alıcı ve satıcı firma bilgilerinin bulunduğu, malın cinsini , miktarını , toplam tutarı gösteren , malı teslim eden ve teslim alanın imzası bulunan belgeye ne ad verilir?
  a) gider pusulası     b) fatura            c) irsaliye         d) taşıma irsaliyesi           e) irsaliyeli fatura
   
 49. Fatura toplamı 1300TL ise KDV %8 , genel iskonto %2 olduğuna göre ara toplam ne kadar olur?
  a) 1.274 TL              b) 1.534 TL        c) 1.503 TL       d) 1.408 TL            e) 1.525 TL
   
 50. Faturada sadece bir kalem maldan yapılan iskontoya ne ad verilir?
  a) genel iskonto                         b) dip iskontosu                c) fatura altı iskontosu                  d) mal fazlası iskontosu            e) satır iskontosu