Meslek ve Kariyer

Muhasebe Kursu Çalışma Soruları

 

MUHASEBE NETSİS KURSLARI İZMİR

Bilgisayarlı Muhasebe Netsis programından sınava girecek öğrencilerimiz aşağıdaki örnek soruları çözerek kendilerini sınava daha fazla hazırlayabilirler.Yapamadığınız sorular için bölüm başkanından yada muhasebe öğretmenlerimizden yardım isteyiniz.Tüm soruların cevapları aşağıda yer almaktadır.Çalışma sorularını siz öğrencilerimiz için hazırlayan Melek öğretmene emeklerinden dolayı tüm öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz.

Bemka Eğitim Kurumları

BİLGİSAYARLI MUHASEBE SINAVI ÇALIŞMA SORULARI

1)İşletmenin varlık ve kaynakları üzerinde meydana gelen mali değişiklikleri kaydetme,sınıflama,özetleme, analizve yorum yapmak suretiyle ilgili kişilere raporlar halinde bilgi sunan sisteme ne denir?

 1. Bilanço
 2. Mali tablo
 3. Rapor
 4. Muhasebe
 5. Mali analiz

2)Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış veya azalış yaratmayan işlemlerin kaydedildiği hesaplara ne denir?

A) Pasif hesap

B) Düzenleyici hesap

C) Asli hesap

D) Geçici hesap

E) Nazım hesap

3)Aşağıdakilerden hangisi istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilebilen varlıklar hangi grupta izlenir?

A) Demirbaşlar

B) Hazır değerler

C) Ticari alacaklar

D) Stoklar

E) Dönen varlıklar

 

4)Muhasebede genel eşitlik kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Varlıklar=sermaye
 2. Sermaye=borçlar
 3. Kaynaklar=karlar
 4. Varlıklar=sermaye+borçlar
 5. Kar toplamı=borçlar

5) Aşağıdaki verilen hesap kalemleri içinden hangisi bilanço hesapları içinde yer almaz?

 1. Aktif hesaplar
 2. Gelir hesapları
 3. Pasif hesaplar
 4. Varlık hesapları
 5. Kaynak hesapları

6) İstenilmesine rağmen borçlusu tarafından ödenmeyen senetli veya senetsiz alacaklar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

 1. Değersiz alacaklar hs.
 2. Alıcılar hs.
 3. Şüpheli ticari alacaklar hs
 4. Alacak senetleri hs.
 5. Alacak senetleri reeskontu hs

7)Aşağıda verilenlere göre öz sermayeyi bulunuz.

252Binalar:15.000   100Kasa:20.000   320Satıcılar:22.000

300Banka kredileri:30.000    102Banka:30.000

A)15.000

B)22.000              

C)13.000

D) 5.000

E)  9.000

8)Muhasebeye sadece maliyenin isteklerine cevap verecek bir araç gibi bakılmamasını destekleyen muhasebe kavramı hangisidr?

A)Tutarlılık

B)İhtiyatlılık          

C)Dönemsellik

D)Sosyal sorumluluk

E)Kişilik

9)Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir hesap borçlandırılırken bir hesabın alacaklandırıldığı madde türüne ait tanımdır?

A)Bileşik Madde

B)Yalın Madde

C)Karışık Madde

D)Düzenli Madde

E)Başit Madde

10)Varlıkların izlendiği borç kalanı veren hesaplara ne denir?

A)Aktif hesap

B)Pasif hesap

C)Sermaye hesap

D)Kaynak hesabı

 E)Kar ve zarar hesabı

11)İşletme maliyeti 30.000 olan taşıt için %20 oranında amortisman ayıracaktır. Normal amortisman yöntemine göre 2.yılda ayrılması gereken amortisman payı ne kadardır?

A)30.000

B)13.000

 1.  

D) 7.200

E) 6.000

Muhasebe Kursları İzmir

İzmir Muhasebe Kursları

 

12)Tutulması zorunlu olan defter ve belgelerın TTK ya göre ait oldukları yıldan başlayarak kaç yıl süreyle saklanması zorunludur?

A)1

B)3

C)10

D)8

E)5

13)Aşağıda verilen yevmiye kaydında hangi hesap yanlış taraftadır?

102 Bankalar

254 Taşıtlar hs.

121 Alacak snt.hs.

                                    300 Banka Kredileri

                                    255Demirbaş hs.

A) 102 Bankalar hs.

B) 254 Taşıtlar hs.

C) 121 Alacak snt.hs.

D) 300 Banka Kredileri
E) 255 Demirbaş hs.

14)Aşağıdaki durumlardan hangisi kasa hesabı için doğru değildir?

A)Aktıf karakterlı bır varlık hesabıdır

B)Kasa mevcudu kadar borç kalanı verır

C)Yabancı paralarda bu hesapta ızlenır.

D)Hazır degerler ıcınde yer alır.

E)Alacak kalanıda vermesi mümkündür

15)Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

102 Bankalar hs.

                                               100 Kasa hs.

 1. Mal satışı
 2. Bankaya para yatırılışı
 3. Borcun ödenmesi
 4. Senedin ödenmesi
 5. Mal alışı

16) Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı vermez?

A)300 Banka kredileri hesabı

B)320 Satıcılar

C)321 Borç senedi

D)102 Banka hesabı

E)500 Sermaye hesabı

17)İşletme bir ay süresince aldığı 391 hesaplanan kdv tutarı ödediği 191 indirilecek kdv tutarından küçükse aradaki fark hangi hesabın borcuna kaydedilir?

A)391 hesaplanan kdv

B)191 indirilcek kdv

C)360 ödenecek vergi ve fonlar

D)100 kasa

E)190 devreden kdv

18)Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

320 Satıcılar Hs.

                                             103 Verilen çekler ve ödeme Emr.

 1. Çek düzenlenerek satıcılara borç ödenmesi
 2. Senedin tahsili
 3. Senedin cirosu
 4. Müşteriden çek alınması
 5. Müşteriden senet alınması

19)Dönem başı mal mevcudu : 12.000 TL   

Dönem sonu mal mevcudu : 2.000 TL

Dönem içi alışlar toplamı : 20.000 TL

olduğuna göre Satılan Malın Maliyetini bulunuz.

A) 14.000TL             B) 22.000TL           C) 18.000TL              

D) 28.000TL             E) 30.000TL

Not:S.M.M=(D.B.M.M+D.İ.A)-D.S.M.M.

20) İşletmenin 31 Mart 2018 tarihi itibariyle KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir

191 İndirilecek KDV        391 Hesaplanan KDV

      12.000 TL                                                 15.000 TL

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. İşletmenin ödeyeceği KDV 12.000 TL’dir.
 2. İşletmenin tahsil ettiği KDV tutarı 9.000 TL’dir
 3. İşletmenin devreden KDV tutarı 3.500TL’dir
 4. İşletmenin ödeyeceği KDV tutarı 3.000 TL’dir
 5. İşletme maddi duran varlık alım işlemleri nedeniyle ödediği KDV tutarı 27.000 TL’dir

21)Her türlü ticaret şirketi(tüzel kişi)

...Sınıf tacir olup…........ Esasına göre defter tutar.

A)İkinci-Bilanco

B)İşletme-Bilanco

C)Bilanco-İkinci

D)Üçüncü-Yevmiye

E)Birinci-Bilanço

22) Muhasebede bir gelir ancak gerçekleştikten sonra kaydedilir. Giderler için ise önceden karşılık ayrılması muhasebenin hangi temel kavramı gereğidir?

A)önemlilik     B) özün önceliği     C) tutarlılık     

D) sosyal sorumluluk E) ihtiyatlılık

23)Net 1.200TL kira bedeli gerçek kişiye ödenmiştir. Brüt tutarı bulunuz.

A) 1.380TL           B) 1.500TL       C) 1.580TL         D) 1.400TL          E) 1.360TL

24)Ticari bir malın bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında taşınan malın cinsini ve miktarını gösteren belgeye ne denir?

A)Açık fatura

B)Kapalı fatura

C)Sevk irsaliyesi

D)Nakliye belgesi

E)Adisyon

25) Verilen ifadelere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 B           Taşıtlar         A

100.000                   50.000

A)Hesap yeni açılmıştır.

B)Hesap 100.000 TL alacak kalanı verir

C)Hesap 125.000 TL alacak kalanı verir

D)Hesap kapalıdır.

E)Hesap 50.000 TL borç kalanı verir

26)Aşağıdaki işlevlerden hangisi muhasebenin işlevlerinden biri değildir?

 1. Kaydetme
 2. Özetleme
 3. Yorum
 4. Planlama
 5. Analiz

27)Aşağıda verilenlere göre öz sermayeyi bulunuz.

252 Binalar:24.000 100 Kasa:27.000 320 Satıcılar:17.500  300 Banka kredileri:12.500 102 Banka:30.000

A)51.000

B)75.000

C)47.500

D)42.500

E)81.000

28)Aşağıdakilerden hangisi bilançonun hem aktifinde hem de pasifinde artışına sebep olur?

A)Zararına peşin mal alışı

B)Kredili mal alışı

C)Kira ödemesi

D)Zararına taksitle mal satışı

E)Peşin mal alışı

29)İşletmenin belirli bir dönem içindeki faaliyetleri ve dönem içindeki brüt satış kar veya zararını gösteren mali tablodur.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımlamayı içerir?

A)Fon akım tablosu

B)Kar dağıtım tablosu

C)Satışların maliyeti tablosu

D)Bilanço

E)Gelir tablosu

30) Aşağıdakilerden hangisi kasa hesabının alacağına kaydedilir?

A)Sayım sonucunda kasada bulunan noksanlık

B)Peşin satılan malların bedeli

C)Çeklerden yapılan tahsilat

D)Kredili satışlardan tahsilat

E)İşletmede tutulmak üzere bankadaki hesaptan çekilen paralar

31)Bir işletmenin belirli bir tarihteki varlık ve kaynakların dağılımını ve büyüklüğünü gösteren tabloya ne denir?

A)Gelir tablosu

B)Fon akım tablosu

C)Satılan malın maliyeti tablosu

D)Bilanço

E)Mizan

32)İşletmelerin belirli bir andaki varlıklar ile borçlar arasındaki farkı neyi verir?

A)Toplam nakit

B)Net alacak ve kar toplamını

C) Öz sermayeyi

D) Kaynaklar toplamını

E)Aktif ve pasif eşitliğini

33)Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin 2.işlevidir?

 1. Kaydetme
 2. Sınıflandırma
 3. Analiz ve yorum
 4. Raporlama
 5. Özetleme

34) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi akışının aşamalarını oluşturmaktadır?

A)belgeler-yevmiye defteri-büyük defter-mizanlar-mali tablolar

B)yevmiye defteri-mizanlar-büyük defter-mali tablolar

C)mizan-belgeler-büyük defter-yevmiye defteri-mali tablolar-

D)belgeler-büyük defter-yevmiye defteri-mizanlar-mali tablolar

E)belgeler-mizan-büyük defter-yevmiye defteri-mali tablolar

35) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ile ilgili işlemlerden değildir?

A)peşin olarak mal satılması

B)kredili satın alınan malın iade edilmesi

C)ofis giderlerinin ödenmesi

D)peşin olarak mal alınması

E)personelin işe alınması

36) Yevmiye defterine kaydedilen işlemlerin büyük defterdeki hesaplara aritmetiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan tabloya ne ad verilir?

A)Bilanço

B)Mizan

C)Bordro

D)Nakit akım tablosu

E)Gelir tablosu

37) 326 Alınan dep.ve tem.hs.

                                              100  Kasa hs.

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

 1. Depozito ve teminat alınması
 2. Depozito ve teminat verilmesi
 3. Alınan depozito ve teminatın geri verilmesi
 4. Alınan depozito ve teminatın devredilmesi
 5. Verilen depozito ve teminatın geri alınması

38) Aşağıdakilerden hangisi pasif karakterli bir hesaptır?

A)Bankalar

B)Hisse senetleri

C)Alıcılar

D)Tesis,makine ve cihazlar

E)Banka Kredileri

39) Aşağıdaki bilgilere göre işletmenin öz sermayesini bulunuz.

 255Demirbaşlar:25.000 321 Borç senetleri:25.000

101 Alınan çekler:35.000     102 Banka hesabı:25.000

A)75.000

B)25.000

C)60.000

D)35.000

E)50.000

40) Aşağıdakilerden hangisi satıcılar hesabının özelliklerindendir?

 1. Satıcılar bilançonun pasif hesapları arasında yer alır.
 2. İşletmenin 1 yıl içinde tahsil edeceği alacaklarını gösterir.
 3. İşletmenin  senetli alacağını gösterir
 4. Varlık hesabıdır
 5. İşletmenin öz kaynakları arasında yer alır

 

41) işlemlerin ticari defterlere kayıt süresi  aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 gün

B) 15 gün

C) 20 gün

D) 30 gün

E) 40 gün

 

42) Aşağıdaki bilgilere göre işletmenin öz sermayesini bulunuz.

 121 Alacak senetleri:15.000 321 Borç senetleri:15.000

101 Alınan çekler:13.000     102 Banka hesabı:12.000

A)15.000

B)25.000

C)19.000

D)14.000

E)12.000

 

43)

100 Kasa Hs.

                                               600 Yurtiçi Yatışlar

                                            391 Hesaplanan Kdv

Devamlı Envanter yöntemine göre yukarıdaki satış kaydından sonra hangi kayıt yapılmalıdır?

 

A)  153 Ticari Mallar hs.

                                                    621 Satılan Tic.Mal Maliyeti hs

 

 

B)   621 Satılan Tic.Mal Maliyeti hs

                                                     600 Yurtiçi Satışlar hs.

 

C)    100 Kasa hs.

                                                    153 Ticari Mallar hs.

 

 

D)   621 Satılan Tic.Mal Maliyeti hs

                                                      153 Ticari Mallar hs.

 

E)    102 Bankalar hs.

                                                     120 Alıcılar hs.

44) Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına ne denir?

A)Sermaye

B)Sermaye payı

C)Borçlar

D)Para

E)Gider

45) Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer alır?

A) Satılan ticari mallar

B) Finansman giderleri

C) Yurt içi satışlar

D)Ticari mallar

E)Genel yönetim giderleri

46) Aşağıda verilenlere göre öz sermayeyi bulunuz.

253 Tesis Makine:20.000 100 Kasa:35.000

 321 Borç Senetleri:20.000  300 Banka kredileri:25.000

102 Banka:30.000

A)51.000

B)40.000

C)47.500

D)20.000

E)81.000

47) Aşağıdakilerden hangisi stok hesabı değildir?

 1. Satış iskontoları
 2. İlk madde ve malzeme
 3. Yarı mamul-üretim
 4. Ticari mal
 5. Diğer stoklar

48)Aşağıda verilen ifadelerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz?

 1. Tutarlılık kavramı
 2. Özün önceliği kavramı
 3. Kişilik kavramı
 4. İşletmenin sürekliliği kavramı
 5. Hesap tutturma kavramı

 

49)Bilanço ile ilgili olarak verilen şıklardan hangisi yanlıştır?

 1. Aktif ve pasif olmak üzere 2 bölümden oluşur
 2. Aktif tarafta varlıklar ve alacaklar yer alır
 3. Pasif tarafta kaynaklar yer alır
 4. Kaynaklardan alacaklar çıkarılırsa,özkaynak toplamı bulunur
 5. Aktif ve pasif toplamları birbirine eşittir

 

50) 2.sınıf işletmelerin tutmak zorunda olduğu defterdir?

 1. İşletme hesabı defteri
 2. Yevmiye defteri
 3. Günlük kasa defteri
 4. Envanter defteri
 5. Büyük defter

BİLGİSAYARLI MUHASEBE NETSİS KURSU ÇALIŞMA SORULARI CEVAP ANAHTARI

1D

2E

3B

4D

5B

6C

7C

8D

9E

10A

11E

12C

13E

14E

15B

16D

17E

18A

19E

20D

21E

22E

23B

24C

25E

26D

27A

28B

29E

30A

31D

32C

33B

34A

35E

36B

37C

38E

39C

40A

41A

42B

43D

44C

45D

46B

47A

48E

49D

50A

 

 

İZMİR BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSLARİ

 

Muhasebe Kursları İzmir

İzmir Muhasebe Kursları

 

Muhasebe Kursları İzmir

İzmir Muhasebe Kursları